Ontucht, ontuchtige handelingen en incest

Ontucht is een verzamelterm. Ontucht omvat alle handelingen met een seksuele strekking in strijd met de sociaal-ethische norm. Of sprake is van ontuchtige handelingen moet bepaald worden aan de hand van de strekking van de handeling en de intentie van de dader. Op verschillende plaatsen in de wet wordt het plegen van ontuchtige handelingen strafbaar gesteld. Een advocaat staat verdachten bij die verdacht worden van het plegen van ontuchtige handelingen en incest. Door hun specialisatie kunnen de zedenadvocaten hoogwaardige juridische bijstand verlenen in zedenzaken. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

De advocaten staan ook slachtoffers bij en zien toe op de naleving van hun rechten in het strafproces.

Strafbare gedragingen en strafbedreiging

Verspreid over de strafwet zijn de strafbare gedragingen en strafbedreigingen te vinden. Onder ontucht vallen ook andere bekende delicten als aanranding, verkrachting en incest.

Hieronder vindt u een overzicht van alle delicten en de maximale straf. De maximale straf bepaalt onder meer welke dwangmiddelen gebruikt mogen worden in het strafproces en de maximale straf die de rechter op kan leggen.

 • Artikel 245. Het plegen van ontuchtige handelingen met iemand van onder de zestien jaren, maar ouder dan twaalf (waaronder begrepen het seksueel binnendringen van het lichaam) –  acht jaren celstraf.
 • Artikel 246. Het plegen of dulden van ontuchtige handelingen door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid (aanranding) – acht jaren celstraf.
 • Artikel 247. Ontuchtige handelingen met een bewusteloze, verstandelijk gehandicapte of kind – zes jaren celstraf.
 • Artikel 248a. Aanzetten tot ontuchtige handelingen met minderjarige (onder achttien jaar) door middel van giften, beloften van geld of goed of uit misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding – vier jaren celstraf.
 • Artikel 248b. Ontucht met minderjarige prostituee (ouder dan zestien jaar) – vier jaren celstraf.
 • Artikel 248c. Aanwezigheid bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt –  vier jaren celstraf.
 • Artikel 248d. Het corrumperen van kinderen (onder de zestien, kinderlokking) – twee jaren celstraf.
 • Artikel 248e. Via een communicatiedienst of geautomatiseerd werk contact leggen met iemand jonger dan zestien jaar en een ontmoeting voorstellen met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen – twee jaren celstraf (grooming).
 • Artikel 249. Ontuchtige handelingen met misbruik van gezag (incest) – zes jaren celstraf. Hieronder vallen ook ambtenaren, bestuurders, artsen, onderwijzers, beambten, opzichters en bediendes van gevangenissen, weeshuizen, ziekenhuizen etc., die ontucht plegen met een opgenomen persoon. Tevens zijn voor dezelfde handelingen strafbaar de personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg die ontucht plegen met een cliënt.
 • Artikel 250. Koppelarij. Dit houdt in dat iemand zijn minderjarig kind, stiefkind, pleegkind, pupil of een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige kind ontucht laat plegen met een derde – vier jaren celstraf. Deze straf kan worden verlengd met een derde indien men van dit misdrijf een gewoonte maakt.
 • Artikel 254. Ontuchtige handelingen met dieren (dierenseks) – achttien maanden celstraf
 • Artikel 248. Indien art. 245, 246, 248a, 248b of 249 247 (zie hierboven) zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of levensgevaar voor een ander te duchten is wordt de maximale gevangenisstraf verhoogt tot twaalf jaren. Wanneer een van deze artikelen de dood tot gevolg heeft is de maximale gevangenisstraf vijftien jaren.

Onder het plegen van ontuchtige handelingen valt ook aanranding, gemeenschap met een minderjarige en verkrachting. Ook andere handelswijzen met een seksuele tint die kwetsend zijn voor het geslachtelijk schaamtegevoel, zonder dat daarbij lichamelijk contact plaatsvindt, kunnen ontuchtige handelingen zijn. Denk daarbij aan het maken van kinderporno of pornografische opnamen.

Incest

Incest is een specifieke vorm van ontucht. Incest is geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten, dat in veel gemeenschappen als strijdig met de sociaal-ethische normen wordt geacht. Incest komt het meeste voor tussen kinderen en volwassenen. Een bekendere term voor deze vorm van seksueel misbruik en incest is pedofilie. De ouder maakt mentaal, fysiek of via positioneel overwicht misbruik van het kind.

Tegenwoordig reikt de term incest echter verder dan slechts gemeenschap tussen bloedverwanten. Ook gemeenschap tussen niet bloedverwanten kan als incest gezien worden. Voorbeelden zijn de gemeenschap tussen een stiefouder en kind of een kind met een volwassene met een opvoedende of verzorgende taak.

Een verdenking van incest kan u bovendien ook andere strafbare feiten inhouden:

Incest is overigens niet altijd strafbaar. Wanneer het gaat om geslachtsgemeenschap tussen twee volwassenen, waarmee zij hebben ingestemd, is geen sprake van een strafbaar feit. Dit kan wel leiden tot inteelt. Verboden is het echter niet.

Delictsomschrijving en strafbedreiging

In art. 249 van het Wetboek van Strafrecht is incest strafbaar gesteld als het gaat om kinderen. Dit artikel stelt dat u strafbaar bent indien u ontucht pleeg met:

 • Uw minderjarig kind,
 • Stiefkind
 • Pleegkind
 • Pupil
 • Een aan uw zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of minderjarige bediende of ondergeschikte.

De maximale straf op incest is zes jaren gevangenisstraf. Welke straf u daadwerkelijk krijgt opgelegd is vooraf moeilijk in te schatten. Alles hangt af van de feiten en omstandigheden. Ook een mogelijk strafblad, aanwezig stoornis of psychiatrische ziekte bepalen de straf.

Naast een straf kan de rechter ook een maatregel opleggen aan de dader. Een maatregel is niet gericht op vergelding (bestraffing), maar op herstel. Regelmatig blijkt dat een zedendelinquent het feit heeft gepleegd doordat hij of zij een psychische ziekte had of een stoornis. In dat geval is de oplegging van de tbs-maatregel of plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis mogelijk. Als een maatregel wordt opgelegd zal de dader vaak ook eerst een straf moeten uitzitten.

De rol van een advocaat

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende ontuchtige handelingen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT