Kinderporno en ICT

Het produceren, bezitten en verspreiden van kinderporno vindt vaak plaats vanuit huis. Verdachten gebruiken vaak audiovisuele apparaten voor de productie en via een computer, tablet of smartphone worden de bestanden bekeken, gedeeld en verspreid. Al deze apparaten zijn belangrijke bronnen voor het bewijs. De politie zal bij een verdenking dan ook graag de inhoud van deze apparaten willen onderzoeken. Op deze pagina leest u de mogelijkheden en bevoegdheden van de opsporingsambtenaren. Neem contact op met een advocaat als u wordt verdacht van het plegen van een zedenmisdrijf.

Doorzoeking en inbeslagname apparatuur

Een woning kan in het geval van een verdenking van kinderporno worden doorzocht onder leiding van een rechter-commissaris (een onderzoeksrechter).  De opsporingsambtenaren (politie) zullen op zoek gaan naar bewijs en hebben de bevoegdheid te allen tijde ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen en over te gaan tot in beslagneming van alle hiervoor vatbare voorwerpen. Met andere woorden: de politie mag uitlevering van bovenstaande apparaten vorderen en deze meenemen voor onderzoek. Alle digitale en analoge gegevensdragers van de verdachte zullen bij een doorzoeking worden meegenomen.

Niet altijd opereren de opsporingsambtenaren binnen hun bevoegdheden. Het komt geregeld voor dat opsporingsambtenaren hun bevoegdheden te boven gaan of bepaalde dwangmiddelen niet in overeenstemming met de wet zijn gebruikt. Een advocaat onderzoekt voor verdachten of alle dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden wel rechtmatig zijn gebruikt. Indien er ernstige gebreken kleven aan de bewijsvergaring is het mogelijk dat het bewijs wordt uitgesloten.

Verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer
Tijdens de zitting voor de strafrechter zal het Openbaar Ministerie (OM) de onttrekking aan het verkeer en verbeurdverklaring vorderen van inbeslaggenomen goederen die te maken hebben gehad met de kinderporno. De gegevensdragers – zoals een harde schijf – worden onttrokken aan het verkeer. Dit betekent dat u de schijf kwijtraakt en de schijf zal worden vernietigd. Het langer bezitten van deze schijf wordt gezien als strijdig met het algemeen belang en kunnen dienen voor het begaan of voorbereiden van soortgelijke delicten. De pc (of andere apparatuur) die is gebruikt, wordt verbeurdverklaard. Met dit voorwerp is namelijk het delict gepleegd.

Encryptie en wachtwoorden

De inbeslaggenomen gegevensdragers blijken vaak niet toegankelijk voor de opsporingsambtenaren. Deze zijn voorzien van een wachtwoord of encryptie. Zonder het wachtwoord kan de digitale recherche meestal niet bij de bestanden komen en dat heeft als gevolg dat niet bewezen kan worden dat er kinderporno aanwezig is. Verdachten zijn (nog) niet verplicht het wachtwoord af te staan om de politie toegang te geven tot de bestanden. In andere landen is dit wel verplicht. In Nederland zal dit vermoedelijk in de toekomst ook zo zijn. Dit zal worden vormgegeven als een ‘digitaal huiszoekingsbevel’. Een decryptiebevel wordt aan de verdachte opgelegd en op straffe van een celstraf moet hij of zij de bestanden vrijgeven.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Beperk de schade en schakel een advocaat in.

De rol van een advocaat bij een zedendelict

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende een zedendelict. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT