Kinderporno

Steeds vaker wordt kinderporno ontdekt. Soms worden zelfs hele kinderpornonetwerken opgerold. Dit is het gevolg van het actieve opsporingsbeleid van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Alle denkbare handelingen die te maken hebben met kinderporno zijn strafbaar gesteld:

 • (Schijnbare) betrokkenheid bij een seksuele gedraging die is opgenomen met een minderjarige
 • Verspreiding van kinderporno
 • Aanbieding van kinderporno
 • Tentoonstellen van kinderporno
 • Vervaardigen van kinderporno
 • Invoer, doorvoer, uitvoer of verwerving van kinderporno
 • Bezit van kinderporno
 • Toegang verschaffen tot kinderporno

Of sprake is van kinderporno is vaak evident. Geregeld dienen zich echter ook twijfelgevallen aan. Die twijfel kan bestaan uit een betwiste leeftijd van de geportretteerde of de vraag of sprake is van een seksuele pose. Bovendien zijn er ook ‘verhulde’ vormen van kinderporno i.c.m. social media.

Wat is kinderporno?

Kinderporno omvat alle verboden opnames en afbeeldingen van kinderen in een bepaalde pose. Niet alle naaktopnames van kinderen zijn echter kinderporno. Of sprake is van kinderporno hangt af van de pose. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:

 • Of de jeugdige in een onnatuurlijke pose is te zien
 • Of een duidelijk seksueel getinte houding is aangenomen
 • Of nadruk ligt op de geslachtsdelen
 • Of waarbij uit het totale beeld duidelijk wordt dat het gaat om focus op de geslachtsdelen

Virtuele kinderporno
Niet alleen pornografisch materiaal met daarin minderjarigen, maar ook de zogenaamde virtuele kinderporno is in Nederland verboden. In het buitenland, waaronder de Verenigde Staten, is dergelijke porno wel toegelaten. U bent dus strafbaar als u deze soort porno bekijkt via het internet, ook al is dit legaal op het internet geplaatst in een ander land.

Virtuele kinderporno is porno die gemaakt is zonder tussenkomst van kinderen met behulp van de computer. Toch is deze soort porno verboden en wel om twee redenen. Ten eerste voorkomt het verbod bewijsproblemen. Echte kinderporno zou immers zo bewerkt kunnen worden dat formeel sprake is van virtuele kinderporno, terwijl wel echte kinderen misbruikt zijn. Ten tweede zou het toelaten van deze soort porno een subcultuur in stand kunnen houden en zelfs bevorderen.

Wanneer ben ik strafbaar?

Hierboven schetsten wij een overzicht met gedragingen die strafbaar zijn gesteld. Daarbij dient u zich te realiseren dat u snel strafbaar bent. Zo is het openen van één enkele afbeelding met daarin kinderporno verboden. Ook al bent u een ‘enkelvoudige downloader’, bij ontdekking wordt u aangehouden, verhoord en gedagvaard. Een zeden advocaat kan u in dat geval juridische bijstand verlenen en een eerlijk proces waarborgen.

Naast het bezit of de vervaardiging van kinderporno zijn veel pedofielen vaak ook strafbaar via andere wetsartikelen. Regelmatig wordt tijdens een verkrachting of aanranding van een kind een filmopname gemaakt. Bij ontdekking worden u alle toepasselijke wetsartikelen ten laste gelegd en heeft dit grote invloed op de strafmaat. Een advocaat voor zedendelicten kan u juridische bijstand verlenen wanneer u verdacht wordt van één of meerdere strafbare feiten.

Toegang verschaffen tot kinderporno
Sinds 2010 is ook het uzelf verschaffen van toegang tot kinderporno strafbaar gesteld. Door deze verruiming valt ook ‘streaming video’ van kinderporno onder het verbod. De reden achter deze strafbaarstelling is dat porno bekeken kan worden via het internet, zonder dat bestanden op de computer opgeslagen hoeven te worden. Wanneer u vermoedde of kon vermoeden dat u kinderporno ging bekijken (via een url) bent u strafbaar.  Een advocaat kan u in dat geval juridische bijstand verlenen.

Opsporingsbevoegdheden

De opsporing van kinderporno is niet altijd eenvoudig geweest. De opsporingsambtenaren hebben echter vergaande bevoegdheden gekregen die de pakkans aanzienlijk vergroten en ook de technologische mogelijkheden zijn toegenomen. Zo kan uw internet- en telefoniegeschiedenis op afstand worden bekeken, worden uw bank- en creditcardgegevens nagegaan, is het kopiëren van uw data mogelijk of valt u door de mand via een andere bezitter van kinderporno (kinderporno netwerk).

De pakkans is groot te noemen. Wanneer u wordt betrapt hangt u een forse straf boven het hoofd. De snelle inschakeling van een gespecialiseerde advocaat kan een eerlijk proces waarborgen en zorgen dat verlichtende omstandigheden worden aangevoerd als daar sprake van is. Bovendien wordt nagegaan of alle opsporingsbevoegdheden wel rechtmatig zijn ingezet.

Lees meer over kinderporno i.c.m. ICT.

Strafbedreiging

Op bovenstaande gedragingen staat een maximale gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Ook de oplegging van een taakstraf is mogelijk. Indien u uw beroep of gewoonte heeft gemaakt van de verboden activiteiten, kan de straf oplopen tot maximaal acht jaren. Daarnaast kan de strafmaat worden aangepast indien sprake is van een poging, het feit meermalen is gepleegd of in groepsverband is gepleegd (medeplichtigheid).

Welke straf u krijgt opgelegd is vooraf moeilijk in te schatten. Wel is het zo dat een ‘downloader’ een lagere straf krijgt opgelegd dan een vervaardiger of producent van kinderporno. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren van belang:

 • Of u eerder gepakt bent voor soortgelijke feiten (recidive);
 • Of u ook andere delicten heeft gepleegd (bijvoorbeeld verkrachting, aanranding of andere ontuchtige handelingen);
 • Hoe lang u de verboden gedragingen heeft voortgezet;
 • Of u een psychische aandoening heeft of had ten tijde van het plegen van het delict.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. Beperk de schade en schakel een advocaat in.

De rol van een advocaat

Een advocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen bij ontdekking van kinderporno. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT