Aanranding

Aanranding van de eerbaarheid is het dwingen tot het plegen of ondergaan van een of meerdere ontuchtige handelingen. Een voorbeeld van een dergelijke ontuchtige handeling is het dwingen tot het aanraken van de geslachtsdelen van de dader door het slachtoffer. Aanranding is een ernstig delict dat zwaar wordt bestraft. Een advocaat staat verdachten bij om een eerlijk proces te waarborgen en juridische bijstand te verlenen in het strafproces. De advocaten staan ook slachtoffers bij in het strafproces ter verkrijging van schadevergoeding en zien toe op de naleving van de rechten van de slachtoffers. Ook voor hoger beroep kan een advocaat u van dienst zijn.

Verschil met verkrachting

Het verschil met verkrachting is dat bij verkrachting sprake is van binnendringen van het lichaam. Dit is niet het geval bij aanranding. Vaak worden verkrachting en aanranding tegelijk ten laste gelegd voor hetzelfde feit. Indien de binnendringing van het lichaam niet kan worden bewezen, is een bewezenverklaring vanwege aanranding wel mogelijk, omdat door dit laatste delict de binnendringing niet vereist is.

Strafbare gedragingen

De delictsomschrijving van aanranding is vrij algemeen omschreven:

Art. 246 Wetboek van Strafrecht
“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Een andere feitelijkheid of ontuchtige handelingen worden niet nader gespecificeerd in dit artikel. Hoewel ontuchtige handelingen in het meervoud is opgenomen, is volgens geldende rechtspraak één enkele handeling voldoende om strafbaar te zijn. Ontuchtige handelingen zijn handelingen met een seksuele strekking die in strijd zijn met de sociaal-ethische normen. Een andere feitelijkheid is bijvoorbeeld het uitoefenen van psychische druk. Voorbeelden van aanranding zijn:

  • Afgedwongen handelingen betreffende het geslachtsleven
  • Door het slachtoffer laten plegen van ontuchtige handelingen
  • Het slachtoffer laten dulden van ontuchtige handelingen
  • Betasten van voorbijganger(s)

Het heimelijk (in het geheim) fotograferen en filmen van personen die bijvoorbeeld in een afgesloten doucheruimte aan het douchen zijn, kan niet worden aangemerkt als handeling van seksuele aard en dus als aanranding. Dit is ook het geval indien de verdachte de intentie had om die foto’s of filmpjes nadien te gebruiken ter bevrediging van zijn eigen lustgevoelens of die van derden.

Strafbedreiging

Na de bewezenverklaring kan de rechter een straf opleggen. Dit kan variëren van een celstraf tot een geldboete of een taakstraf. De maximale celstraf is acht jaren. Het hangt af van alle feiten en omstandigheden welke straf wordt opgelegd, waardoor het vooraf moeilijk is een inschatting te geven. Straffen is namelijk maatwerk. Een zedenadvocaat kan u bij benadering vertellen welke straf vermoedelijk zal worden geëist door de officier van justitie.

Maatregelen
Naast een straf kan de rechter ook een maatregel opleggen aan de dader. Een maatregel is niet gericht op vergelding (bestraffing), maar op herstel. Regelmatig blijkt dat een zedendelinquent het feit heeft gepleegd doordat hij of zij een psychische ziekte had of een stoornis. In dat geval is de oplegging van de tbs-maatregel of plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis mogelijk. Als een maatregel wordt opgelegd zal de dader vaak ook eerst een straf moeten uitzitten.

Strafblad en VOG

De veroordeling vanwege een zedenmisdrijf wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad). Dit heeft gevolgen voor de verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die veel werkgevers vragen. Zedendelicten blijven tot 20 jaar na het overlijden van de dader beschikbaar. Een veroordeling zorgt ervoor dat u gedurende uw hele leven als zedendelinquent geregistreerd blijft staan. De gevolgen van een veroordeling zijn vergaand. Schakel daarom altijd een advocaat in bij een verdenking.

De rol van een strafrechtadvocaat bij aanranding

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen als zij verdachte zijn in een zaak betreffende aanranding. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, spreekrecht en recht op informatie uit het strafrechtelijk onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT