Maatregelen

Een straf ziet op vergelding. Een maatregel daarentegen is niet bedoeld om de dader te straffen, maar om herstel te realiseren of de maatschappij te beveiligen. Een maatregel kan zelfstandig worden opgelegd. Dit houdt in dat niet per se een straf wordt opgelegd. De meest opgelegde maatregelen bij zedendelicten zijn:

  • Onttrekking van voorwerpen aan het verkeer
  • Verbeurdverklaring van voorwerpen
  • Terbeschikkingstelling: tbs (met of zonder dwangverpleging)
  • Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis
  • Betaling schadevergoeding aan slachtoffer
  • Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

Of en welke maatregel wordt opgelegd hangt natuurlijk af van alle feiten en omstandigheden. Een zedenadvocaat kan u vertellen welke maatregel in uw zaak dreigt.

Onttrekking van voorwerpen aan het verkeer

De onttrekking van voorwerpen heeft als doel bepaalde voorwerpen uit het verkeer te halen waarvan het bezit daarvan verboden is. Een wapen is een voorbeeld. In zedenzaken kunt u denken aan gegevensdragers waarop kinderporno staat. Het bezit van kinderporno is verboden, dus worden de gegevensdragers aan het verkeer onttrokken. Het wissen van een harde schijf is onvoldoende, omdat bepaalde forensische software de bestanden kan terughalen. De voorwerpen zullen dan ook worden vernietigd.

Verbeurdverklaring van voorwerpen (officieel geen maatregel)
De verbeurdverklaring is geen maatregel, maar kan als bijkomende straf worden opgelegd. Voorwerpen waarmee een delict is gepleegd kunnen verbeurd worden verklaard. Een voorbeeld is de verbeurdverklaring van een computer of laptop in verband met het downloaden, produceren of verspreiden van kinderporno.

Schadevergoeding aan slachtoffer

Een slachtoffer van een zedendelict kan schade lijden. De schade kan materieel of immaterieel van aard zijn. De schade die is veroorzaakt door de dader kan op de dader worden verhaald in de strafprocedure. De rechter kan de dader een schadevergoedingsmaatregel opleggen als de berekening en vaststelling van de schade niet te complex is. De dader is na de oplegging van de maatregel verplicht de schade te vergoeden. Het CJIB int de vergoeding direct bij de dader.

Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis

Het gepleegde delict moet aan een verdachte kunnen worden toegerekend. Is dat niet het geval, dan is de opname in een psychiatrisch ziekenhuis mogelijk. Er moet sprake zijn van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van het geestvermogen. Deze maatregel wordt alleen opgelegd als ambulante hulp door een psychiater geen hulp zal bieden en de dader een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving. De duur van de plaatsing is één jaar en kan worden verlengd door de rechter.

Terbeschikkingstelling

De terbeschikkingstelling is de meest bekende maatregel en wordt ook regelmatig aan zedendelinquenten opgelegd. Vanwege de grote relevantie en zedenzaken leest u op deze pagina alles over de tbs.

De rol van een strafrechtadvocaat

Een strafrechtadvocaat is er voor verdachten om te zorgen dat zij een eerlijk proces krijgen. De maatschappij heeft hen vaak al veroordeeld, maar het is de rechter die formeel gaat over de bestraffing. In het belang van de cliënt, maar uiterst discreet en met de grootste zorgvuldigheid, zal een advocaat zoeken naar tegenbewijs, fouten in de opsporing of een strafmaatverweer voeren.  Bij Advocaat voor zedendelict zijn alleen advocaten aangesloten met bijzonder veel kennis op het gebied van het strafrecht en zedendelicten.

Voor slachtoffers kan een advocaat juridische bijstand bieden gedurende het strafproces. Het slachtoffer heeft bepaalde rechten, zoals recht op schadevergoeding, het spreekrecht en recht op informatie uit het onderzoek. Een gespecialiseerde zedenadvocaat staat slachtoffers bij vanaf aangifte tot uitspraak.

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 629 00 55(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag

Verkrachting Aanranding Kinderporno Valse aangifte Slachtoffers Verkrachting in huwelijk Grooming DNA in strafzaken Kindersekstoerisme tbs Pro deo Ontucht Schennispleging Seks met dieren Werkwijze Hoofdstraffen Maatregelen Kinderporno en ICT